Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Wetsartikelen

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (Art. 246 Strafrecht)

Hij die

 • door geweld
 • of een andere feitelijkheid of
 • bedreiging met geweld of
 • een andere feitelijkheid

iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Lees meer...

Ontucht met bewusteloze, verstandelijk gehandicapte of kind (Art. 247 Strafrecht)

Hij die met iemand van wie hij weet

 • dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert,
 • dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is:
 • zijn wil daaromtrent te bepalen of
 • kenbaar te maken of
 • daartegen weerstand te bieden of
 • met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt
 • ontuchtige handelingen pleegt of
 • laatst gemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt,

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Lees meer...

Strafverzwaring (Art. 248 Strafrecht)

1.    De in de artikelen 240b, 242 tot en met 247, 248a tot en met 248f, 249 en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

2.    De in de artikelen 240b, 242 tot en met 247 en 248a tot en met 248f bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte.

3.    De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid, en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt.

4.    De in de artikelen 242, 246 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt.

5.    De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid, en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

6.    De in de artikelen 242, 243, 246, 247 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar en het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

7.    Indien een der in de artikelen 240b, 243, 245 tot en met 247, 248a, 248b, 248f en 249 omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

8.    Indien een der in de artikelen 240b, 242, 243 tot en met 247, 248a, 248b, 248f en 249 omschreven misdrijven de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

Lees meer...

Aanzetten tot ontuchtige handelingen minderjarige (Art. 248a Strafrecht)

Hij die

 • door giften of beloften van geld of goed,
 • misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding,
 • een persoon, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt,
 • opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of
 • zodanige handelingen van hem te dulden,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de vierde categorie.

Lees meer...

Ontucht met minderjarige prostituee (Art. 248b Strafrecht)

Hij die

 • ontucht pleegt
 • met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en
 • die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt,

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Lees meer...

Aanwezigheid bij seksuele exploitatie van een minderjarige (Art. 248c Strafrecht)

Hij die

 • opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen
 • door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt
 • dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Lees meer...

Corrumperen van kinderen (Art. 248d Sr)

Hij die een persoon

 • van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt,
 • met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Lees meer...

Grooming (Art. 248e Strafrecht)

Hij die

 • door middel van een geautomatiseerd werk
 • of met gebruikmaking van een communicatiedienst
 • een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt,
 • een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen
 • of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen
 • wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting,
 • gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Lees meer...