Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Ontucht met misbruik van gezag vertrouwen (incest) (Art. 249 Strafrecht)

Hij die ontucht pleegt met

 • zijn minderjarig kind,
 • stiefkind of pleegkind,
 • zijn pupil,
 • een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of
 • zijn minderjarige bediende of ondergeschikte,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Met dezelfde straf wordt gestraft:

de ambtenaar die ontucht pleegt met:

 • een persoon aan zijn gezag onderworpen
 • of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;

de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis of instelling van weldadigheid,

 • die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen;

degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg,

 • ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

Toelichting:

 
In dit artikel staat het plegen van ontucht centraal. Het begrip ontucht heeft een ruime strekking en omvat zowel het seksueel binnendringen (vaginaal, anaal of oraal) in het lichaam als ontuchtige handelingen.

Tussen de dader en het slachtoffer moet steeds sprake zijn van een bepaalde gezag- of machtsverhouding. Het slachtoffer is min of meer afhankelijk van de dader. De dader heeft een zeker overwicht op het slachtoffer.

De strekking van dit artikel is dan ook om bescherming te verlenen aan minderjarigen, die als gevolg van die afhankelijkheid en dat overwicht, minder weerstand aan de dader kunnen bieden dan anderen dat zouden kunnen.

Het is niet van belang wie het initiatief nam. Degene die gezag of macht uitoefent is altijd strafbaar. Het slachtoffer in dit artikel is steeds een minderjarige jongen of meisje, beneden de leeftijd van 18 jaar, die niet gehuwd is of gehuwd is geweest. De dader kan zowel een man als een vrouw zijn.

Onder ontucht wordt ook begrepen handelwijzen van seksuele aard, kwetsend voor het geslachtelijk schaamtegevoel, zonder lichamelijk contact tussen de dader en het slachtoffer (het maken van pornofoto's).

Incest is het plegen van ontucht tussen bloedverwanten.

Aan zijn zorg toevertrouwd: zorg in de zin van dit artikel is in ruime zin op te vatten, omdat zorg in dat opzicht niet alleen een juridische gezag- of machtsverhouding eist. In sommige gevallen kan daarvan reeds sprake zijn als iemand feitelijk aan een ander is toevertrouwd, bijvoorbeeld in geval van een logeerpartij met toestemming van de ouders van de minderjarige.

Als een minderjarige echter met toestemming van haar ouders als oppas fungeert in een ander gezin, dan valt niet zonder meer te zeggen dat zij door haar ouders aan de zorg en waakzaamheid van dat gezin is toevertrouwd.

Minderjarige bediende of ondergeschikte: winkelbediende, verkoopster of particuliere typiste etc.

 • Artikel 249 lid 2 onder 1: het doet hierbij niet terzake of het slachtoffer een meerderjarige of minderjarige man of vrouw is.

Met betrekking tot lid 2 overwoog de Hoge Raad dat onder het begrip 'ambtenaar' in deze bepaling tevens dient te worden begrepen degene die onder toezicht en verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontzegd.

 • Artikel 249 lid 2 onder 2: de meerderjarigheid of minderjarigheid van het slachtoffer speelt hierbij ook geen rol.

Weldadigheid:

bejaardencentra en kindertehuizen.