Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Ontucht met bewusteloze, verstandelijk gehandicapte of kind (Art. 247 Strafrecht)

Hij die met iemand van wie hij weet

 • dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert,
 • dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is:
 • zijn wil daaromtrent te bepalen of
 • kenbaar te maken of
 • daartegen weerstand te bieden of
 • met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt
 • ontuchtige handelingen pleegt of
 • laatst gemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt,

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Toelichting:

Niet alleen het plegen en dulden van ontuchtige handelingen vormen in dit artikel een misdrijfbestanddeel, maar bovendien verleiding.

Slachtoffer:

Het slachtoffer verkeert in bewusteloze staat, in lichamelijk onmacht of is psychische weerloos. De dader en het slachtoffer kunnen zowel man als vrouw zijn. De dader behoeft de jeugdige leeftijd van het slachtoffer niet te kennen.

Ontuchtige handelingen:

Dit begrip heeft ‘een andere, meer geladen' betekenis dan het begrip ‘seksuele handelingen'. Het gaat om handelingen van seksuele aard die in strijd met de sociale-ethische norm zijn. Seksueel binnendringen is een vorm van ontuchtige handelingen.

Niet vereist is dat er contact in de zin van lichamelijke aanrakingen heeft plaatsgevonden. In de mond laten wateren kan een ontuchtige handeling opleveren. Een meervoudigheid van ontuchtige handelingen is niet vereist.

Ontuchtige handelingen van een 13 jarig meisje met een 12 jarige jongen vallen onder dit artikel.

Ook homoseksuele ontucht kan in de termen van artikel 247 Sr vallen.

Bewusteloosheid en verminderd bewustzijn:

Onder bewusteloosheid moet een totale afwezigheid van bewustzijn worden verstaan, maar dat gaat niet zover dat een comateuze toestand moet zijn vereist.

De zaak van de verkrachting van een slapende vrouw die heeft geleid tot de uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart 1998, betrof een uitzonderlijke casus, omdat het slachtoffer in een toestand van halfslaap misleid werd omtrent de identiteit van degene die met haar gemeenschap wenste en daardoor deze gemeenschap toeliet.

Zij werd niet gedwongen en zij was niet onmachtig. Zij werd misleid in een toestand van verminderde bewustzijn. Jurisprudentie van de komende tijd zal uit moeten wijzen hoe de rechterlijke macht hierover zal gaan oordelen.

Verleidingsmiddel:

De dader kan het slachtoffer op allerlei manieren verleiden, daarom worden er geen verleidingsmiddelen genoemd.

Lichamelijke onmacht:

Hieronder moet worden verstaan ‘een toestand van fysieke weerloosheid die zijn oorzaak vindt in een bij het slachtoffer zelf bestaand lichamelijk onvermogen tot handelen'.

Buiten echt:

Kinderen beneden de 16 jaar kunnen onder omstandigheden trouwen. Dan is strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen (binnen dit huwelijk) niet van toepassing.

Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens:

Benadrukt wordt dat het niet gaat om de stoornis in het algemeen, maar om een stoornis waardoor de wil omtrent de seksuele handeling niet goed kan worden bepaald.

Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld verstandelijk beperkten. Mensen met een verstandelijke beperking functioneren zo door zeer uiteenlopende redenen zoals:

 • aanleg;
 • erfelijke factoren;
 • stofwisselingsziekten;
 • zuurstoftekort bij de geboorte;
 • auto- of ander ongeluk;
 • geweld met hersenletsel;
 • hersenvliesontsteking.

Er zijn mensen met verschillende gradaties:

 • gemiddeld iq = 100
 • laaggemiddeld iq = 85-100
 • zwakbegaafd iq = 75-85
 • licht verstandelijk beperkt iq = 50-75
 • matig verstandelijk beperkt iq = 35-50
 • ernstig verstandelijk beperkt iq = 25-35

Mensen met een verstandelijke beperking vormen een risicogroep voor seksueel misbruik. Voor sommige verstandelijk beperkten is een partner hebben heel erg belangrijk aangezien hen dat aanzien/status geeft en derhalve hun negatieve zelfbeeld wat minder wordt. Men doet er dan ook veel voor om zo'n relatie te krijgen en deze in stand te houden.

In een maatschappij waarin wij geneigd zijn ons succes te spiegelen aan werk en gezin is voor een verstandelijk beperkte (die vaak geen werk heeft) een partner dus het belangrijkste levensperspectief.

Het meeste seksuele misbruik van de verstandelijk beperkte vindt plaats in het gezin en in de kring van familieleden en bekenden, maar ook misbruik door verzorgers, vrijwilligers, taxichauffeurs, groepsleiding, therapeuten etc. komt voor. Een apart probleem is het seksueel misbruik door bewoners van een tehuis of instelling onderling

De verstandelijk beperkte is vanuit het oogpunt van de dader het ideale slachtoffer omdat:

 • de plaats en de tijd voor het slachtoffer vaak onduidelijk en moeilijk aan te geven is;
 • het verstandelijk beperkt slachtoffer vaak gemakkelijk beïnvloedbaar is;
 • deze groep erg kwetsbaar is;
 • zij zich vaak erg moeilijk kunnen uiten;
 • de verstandelijk beperkten vaak niet begrepen of geloofd worden.

Voor het hoorrecht zie artikel 167a Sv.