Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Koppelarij (Art. 250 Strafrecht)

1.Wordt gestraft:

  1. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert;
  2. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1°, het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert.

2. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

Toelichting:

Er wordt gesproken van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht. De dader brengt ontucht teweeg als hij er toe uitlokt, dus als hij derden tot ontucht brengt. Hij bevordert ontucht als hij behulpzaam is in wat al door anderen is besloten, dus wanneer het besluit tot het plegen van de ontucht al door derden genomen was.

In lid 1 onder 2° wordt geëist dat de dader de minderjarigheid kende of redelijkerwijze moest vermoeden.

Bij het bevorderen is niet vereist dat de ontucht ook daadwerkelijk is gevolgd. Met het bevorderen is het delict voltooid.

Ontuchtelijke handelingen zijn handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm.