Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (Art. 246 Strafrecht)

Hij die

  • door geweld
  • of een andere feitelijkheid of
  • bedreiging met geweld of
  • een andere feitelijkheid

iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Toelichting:

De pleger en het slachtoffer kunnen een man of een vrouw zijn. Het gaat bij dit artikel om 'ontuchtige handelingen', dat wil zeggen dat de pleger een persoon benadert zonder dat hij seksueel binnendringt.

Ontuchtige handelingen:

Eén handeling is volgens de Hoge Raad voldoende voor dit artikel.

Handelingen, die het geslachtsleven betreffen, met wellustige bedoelingen geschieden en het normaal ontwikkelde zedelijkheidsgevoel krenken of seksuele handelingen die indruisen tegen de heersende opvattingen op seksueel gebied.

Als seksuele handelingen afgedwongen zijn, zijn ze per definitie ontuchtig omdat het afdwingen van seksuele handelingen indruist tegen het algemeen erkend zelfbeschikkingsrecht van mensen op seksueel gebied.

Met het zedelijkheidsgevoel wordt het zedelijkheidsgevoel van de samenleving bedoeld, niet van de enkeling. Het is bij het bepalen van het feit of een handeling 'ontuchtig' is, niet van belang of er lichamelijke aanraking heeft plaatsgevonden. Het laten urineren in de mond kan een ontuchtige handeling zijn.

Het heimelijk filmen van seksuele handelingen is een onaanvaardbare inbreuk opmiemands privacy en is dan ook in strijd met sociaal-etische normen. Het kan daarom worden gekwalificeerd als een ontuchtige handeling in de zin van artikel 246 Sr.

Plegen:

Bij plegen moet het slachtoffer actief zijn. Het moet die handelingen verrichten.

Dulden:

Bij dulden moet het slachtoffer passief zijn. Het moet die handelingen ondergaan. Degene die dwingt hoeft niet degene te zijn die de handelingen verricht. Ook de homoseksuele handelingen vallen onder dit artikel.

Het grootste verschil tussen verkrachting en aanranding is dat er bij verkrachting sprake moet zijn van binnendringen. Bij aanranding staan de ontuchtige handelingen centraal.

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid is een bijzonder dwangmisdrijf met geweld of een andere feitelijkheid dan wel bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid als dwangmiddelen, zoals bij het misdrijf verkrachting. Vindt de dwang op een andere wijze plaats dan is dit artikel niet van toepassing.

Dwangmiddelen:

De dwangmiddelen moeten zodanig zijn dat overgave door een slachtoffer aannemelijk is. Psychische druk bij het slachtoffer kan ook worden veroorzaakt doordat iemand onder invloed van alcohol of drugs zo bedreigend overkomt, dat het slachtoffer zich niet durft te verzetten.

Feitelijkheid.

Ook een ernstige vorm van ongewenste intimiteiten op de werkvloer zou men in bepaalde omstandigheden kunnen aanmerken als aanranding, door gebruik van een andere feitelijkheid. Een andere duidelijke bedreigende situatie is het afsluiten van een deur van een vertrek. In de jurisprudentie worden steeds meer situaties aangemerkt als 'andere feitelijkheid'. Bijvoorbeeld als de verdachte op een slachtoffer gaat liggen, een dreigende houding aan neemt of als hij fysiek of geestelijk overwicht heeft ten opzichte van het slachtoffer.

Onverhoeds.

Onder bepaalde omstandigheden kan het onverhoeds (onvoorzien, onverwachts, plotseling) handelen geweld of een feitelijkheid opleveren. Het slachtoffer had niet in de gelegenheid om zich tegen aan de gedraging te onttrekken of te verweren.

Tongzoenen: 

Tot 12 maart 2013 viel tongzoenen onder het seksueel binnendringen van het lichaam (242 Sr.).

De Hoge Raad oordeelt vanaf deze datum dat een gedwongen tongzoen niet langer geldt als verkrachting (art.242 Wetboek van strafrecht). Iemand dwingen tot een tongzoen blijft strafbaar maar zou nu onder een lichter wetsartikel (art 246 Sr. feitelijke aanranding van de eerbaarheid) kunnen worden gebracht.

Zo bedraagt de maximale gevangenisstraf voor ‘feitelijke aanranding van de eerbaarheid’ acht jaar tegenover twaalf jaar voor verkrachting. Met deze uitspraak komt de Hoge Raad terug op zijn eerdere oordeel dat  ieder seksueel binnendringen van het lichaam, dus ook een tongzoen, moet worden gezien als verkrachting. Op dit oordeel bestond kritiek. Het bestempelen van een tongzoen als verkrachting zou strijdig zijn met het algemene taalgebruik.

Daarbij werd veroordeling voor verkrachting vanwege een tongzoen vaak als onrechtvaardig ervaren omdat een tongzoen niet op een lijn kan worden gesteld met geslachtsgemeenschap of een daarmee vergelijkbare gedraging. Op grond van deze overwegingen is de Hoge Raad tot zijn gewijzigde rechtsopvatting gekomen.

Zie voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad LJN: BZ2653

Uitspraken Rechtbank/Gerechtshof/Hoge Raad.

Het heimelijk/onverhoeds fotograferen/filmen van personen die van een kleedhok gebruik maken:

Beelden die van het onderlichaam van niets vermoedende jonge vrouw worden vervaardigd op een heimelijke en onverhoedse manier kunnen op een later tijdstip gebruikt worden ter bevrediging van de  maker van die beelden of van derden.

Het met die kennelijke intentie en onder genoemde omstandigheden heimelijk steken van een camera onder de wand van een afgesloten kleedhokje, teneinde een persoon die zich omkleedt in dit kleedhokje te filmen en/of te fotograferen, is aan te merken als het verrichten van ontuchtige handelingen als bedoeld in artikel 246Sr.

Het begrip dwang als bedoeld in dit artikel omvat niet alleen het geval waarin een ontuchtige handeling wordt verricht tegen de wil van het slachtoffer, maar ook die situaties, waarin de dader dooronverhoeds handelen weet te voorkomen dat het slachtoffer zich daartegen verzet.

Door het kleedhokje af te sluiten, maakte de aangeefster duidelijk zich in afzondering en buiten het gezichtsveld van derden te willen aan- en uitkleden. Aangeefster kon zich in het afgesloten kleedhokje niet tegen de handelingen van verdachte verzetten, gelet op het onverhoedse en heimelijke karakter van die handelingen.

Aldus is aangeefster gedwongen de ontuchtige handelingen van verdachte te ondergaan. Zie voor het hele arrest: Hof Arnhem 09-07-10 LJN BN 3357.

Het dwingen tot plegen van ontuchtige handelingen middels, zonder toestemming, via webcam opgenomen beelden.

Verdachte heeft onder bedreiging van feitelijkheden het slachtoffer gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Verdachte was in bezit van eerder (zonder wetenschap van het slachtoffer) opgenomen beelden van het slachtoffer waarbij zij zich naakt toont voor de webcam.

Onder de dreiging deze beelden aan de vader van het slachtoffer te geven en te verspreiden via internet, heeft verdachte de vrouw gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Het slachtoffer is onder de grote druk die verdachte op haar uitoefende bezweken. Zie voor de hele uitspraak: Rechtbank Haarlem LJN: AY4781