Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Door dwang aanzetten tot het plegen van ontucht met een derde (art. 248f Strafrecht)

Hij die

  • door dwang, geweld of een andere feitelijkheid
  • of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid,
  • het plegen van ontucht door een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze deleeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt,
  • met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Toelichting:

Met het oog op een effectieve bescherming van kinderen en omwille van een duidelijke normstelling heeft de wetgever ervoor gekozen dit feit afzonderlijke strafbaar te stellen.

Door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid:

Er moet sprake zijn van dwang of een van de 4 andere middelen. Het middel moet van voldoende kaliber zijn om de weerstand van het slachtoffer te breken. Onvoldoende is het hebben van een vader-dochterrelatie.

Van dwang is slechts sprake als de verdachte door het dwangmiddel opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer tegen zijn/haar wil in handelingen heeft ondergaan. De opzet moet gericht zijn op met een dwangmiddel laten plegen van ontucht. De opzet kan meestal afgeleid worden uit het gebruik van het dwangmiddel. Voor de dwang is het beslissend of het slachtoffer toelaat wat deze niet zou hebben toegelaten
als er geen dwangmiddel toegepast was. Als er handelingen plaatsvinden in een situatie, waaraan het slachtoffer zich nauwelijks kan onttrekken is er sprake van dwang.

Met geweld wordt bedoeld: elke uitoefening van fysieke kracht tegen persoon of goed van niet al te geringe intensiteit.