Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Bescherming van jeugdigen beneden 16 jaar (Art. 240a Strafrecht)

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die

  • een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar,
  • verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Toelichting:

De vertoning van de afbeelding en/of voorwerpen moet 'schadelijk te achten zijn' en dat is een ruimer begrip dan 'schadelijk zijn'.

Het vertonen van een zachte pornofilm behoeft niet per definitie schadelijk zijn te achten voor jeugdigen beneden de leeftijd van 16 jaar en valt dan ook niet in de termen van dit artikel, zelfs al zou een dergelijke film onder dwang of door toepassing van geweld tot stand zijn gekomen.

De bepaling van dit artikel is niet beperkt tot uitingen van seksuele aard, maar heeft ook betrekking op andere voor de ontwikkeling van de jeugd schadelijke factoren, zoals geweld.

Met betrekking tot voorwerpen moet erop gewezen worden, dat het moet gaan om voorwerpen waarvan de vertoning schadelijk te achten is. Volgens de memorie van toelichting is niet ieder mogelijk gebruik bedoeld, maar alleen de schade die het zien ervan voor jeugdigen zou hebben.