Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid (Art. 240 Strafrecht)

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:

  1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt;
  2. aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

 Toelichting:

De strekking van dit artikel is om mensen te beschermen tegen het onverhoeds overvallen door pornografische beelden of voorwerpen. De wetgever bedient zich in de wettelijke strafbepalingen niet van het begrip 'pornografie', maar omschrijft het als 'afbeeldingen of voorwerpen die aanstotelijk voor de eerbaarheid zijn'.

Het is een algemene en wat abstracte omschrijving, waardoor de wetgever met betrekking tot de praktische toepassing aan de rechter de nodige armslag heeft willen geven.

'Eerbaarheid' heeft te maken met het seksuele schaamtegevoel en niet met het 'eergevoel'.

De afbeeldingen en voorwerpen in dit artikel beschreven moeten aanstootgevend en zedenkwetsend zijn en dan wel volgens de heersende opvattingen in de maatschappij van een belangrijke meerderheid. Dit laatste geldt ook voor het begrip 'aanstotelijk voor de eerbaarheid'. De maatschappij van nu is inmiddels veel toleranter dan die van enkele decennia terug.

'Aanstotelijk voor de eerbaarheid' is volgens de wetgever hetzelfde als 'schennis der eerbaarheid'. Steeds weer van belang is wat de meerderheid van het Nederlandse volk hiervan vindt.

Onder 'afbeeldingen' worden o.a. verstaan: tekeningen, foto's, foto(bladen) met harde porno. Onder 'voorwerpen' worden o.a. verstaan: bijvoorbeeld beelden onder de voorwaarde dat ze aanstotelijk voor de eerbaarheid zijn.

Films zijn geen afbeeldingen in dit artikel, maar vallen wel onder de beschrijving van artikel 240a.

Er wordt in dit artikel gesproken over opzet (hij die weet dat) en schuld (hij die ernstige reden heeft te vermoeden).

Belangrijk in dit artikel is het karakter van de afbeeldingen en/of voorwerpen, de plaats (genoemd onder 1) en de overrompeling. Dit artikel geldt overigens voor zowel minderjarigen als meerderjarigen.