Stalking

Stalking

stalkingStalking is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, en soms ook te bedreigen.

Het woord stalking komt van het Engelse woord to stalk, wat besluipen (meestal van wild) betekent.In het Wetboek van Strafrecht wordt het met belaging aangeduid (van het werkwoord belagen, in het nauw brengen).

Wetsartikel

Hij,

  • die wederrechterlijk stelselmatig opzettelijk
  • inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer
  • met het oogmerk die ander te dwingen
  • iets te doen,
  • niet te doen of
  • te dulden
  • dan wel vrees aan te jagen
  • wordt, als schuldig aan belaging,
  • gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Lees meer...

Klachtdelict

Lid 2 van artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht luidt:

  • Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

Lees meer...

Voorlopige hechtenis

Dit geeft in beginsel de mogelijkheid tegen een verdachte van belaging voorlopige hechtenis te bevelen. De rechter dient uiteraard te toetsen of sprake is van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, die ter bescherming van het slachtoffer, de onmiddellijke vrijheidsbeneming vordert.

Lees meer...

TBS-feit

Belaging/Stalking is een TBS-waardig feit.

Hierdoor wordt voor de rechter de mogelijkheid geopend om de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) op te leggen. Een TBS kan uitkomst bieden in die ernstige gevallen, waarin een belager geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is, geen ziekte-inzicht heeft alsmede een gevaar voor het slachtoffer blijft.

Lees meer...

Begrip belaging / stalking

"Stalking" is een Engelse jachtterm. Een "stalker" is een jager, die groot wild besluipt. Het Nederlandse woord voor stalking is belagen. Volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse Taal is een belager iemand, die een anders leven of vrijheid op arglistige, bedekte wijze bedreigt.

Lees meer...

Wederrechtelijk

Door het bestanddeel "wederrechtelijk" wordt gewaarborgd dat niet strafbaar is degene die een titel heeft op grond waarvan rechtmatig kan worden gehandeld, bijvoorbeeld een incasso- of opsporingsbevoegdheid, dan wel toestemming aan demonstranten om een bepaald soort actie of demonstratie te voeren, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.

Stelselmatig

Onder stelselmatig wordt hetzelfde verstaan als in de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden: namelijk "met een bepaalde intensiteit, duur en/of frequentie". Eén enkel nachtelijk telefoontje is geen belaging. Uiteraard kan de combinatie van gedragingen wel het stelselmatige karakter opleveren.

Lees meer...

Opzet

Gezien de plaatsing van de term ‘opzettelijk' bestrijkt het opzet niet de bestanddelen ‘wederrechtelijk' en ‘stelselmatig'. De dader behoeft dus om strafrechtelijk aansprakelijk te zijn, niet te hebben geweten dat wat hij deed, wederrechtelijk was.

Lees meer...

Inbreuk levenssfeer

Inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer

De jurisprudentie zal dit bestanddeel moeten inkleuren. De belager breekt in op een situatie, waarin het slachtoffer redelijkerwijs aanspraak kon maken op (een zekere mate van) privacy.

Lees meer...

Oogmerk

Ontkent de dader dat hij de gevolgen wilde, dan moet gekeken worden naar wat er uit de gedragingen voortvloeide en wat daaruit objectief gezien afgeleid kan worden . Het is te verwachten dat rechters de ‘oogmerkjurisprudentie' ook op de onderhavige delictsomschrijving zullen toepassen.

Lees meer...

Strafmaat

Strafmaat van ten hoogste 3 jaren

De strafpositie sluit aan bij artikel 285 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, waar het misdrijf van bedreiging een strafmaximum kent van 2 jaar. In lid 2 van dat artikel wordt het strafmaximum verhoogd tot vier jaar, wanneer de bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt.

Lees meer...