Arbowet 2007

Vanaf 1 januari 2007 is de tekst hierover in de Arbeidsmstandighedenwet (Arbowet) aangepast. De begrippen ‘seksuele intimidatie', ‘werkdruk' en ‘agressie en geweld' worden samengetrokken onder de noemer ‘psychosociale arbeidsbelasting'.

In de Arbowet staat onder hoofdstuk 1. definities en toepassingsgebied in artikel 3 onder e dat wordt verstaan onder psychosociale arbeidsbelasting: "de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie, die stress teweeg brengen".

In hoofdstuk 2 'Arbeidsomstandighedenbeleid' staat in artikel 3 onder 2 vermeld: 'De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting'.

In het Arbobesluit staat verder in artikel 2.15:

  1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico's ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.
  2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico's voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die erop zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.