Integrale aanpak slachtoffers loverboys nodig

Er moet een integrale aanpak komen gericht op preventie, herkenning en opvang van slachtoffers van loverboys.

Daarvoor pleit een commissie onder leiding van Naïma Azough in een actieplan dat vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Gemeenten moeten een belangrijke rol spelen in deze aanpak. Al jaren neemt het aantal geregistreerde jonge slachtoffers van loverboys en mensenhandel toe.

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen waren er in 2009 63 Nederlandse minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel, in 2013 is dit aantal gestegen naar 165 kinderen en jongeren, voornamelijk meisjes.

Daarbij ontbreekt het aan een integrale ketenaanpak voor slachtoffers van mensenhandel, variërend van vroeg signalering van kwetsbare meisjes tot intensieve behandeling van ernstig getraumatiseerde meisjes en de re-integratie in de samenleving. Het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst van de commissie Azough is geïnitieerd door Jeugdzorg Nederland en wordt ondersteund door Nederlands Jeugd Instituut en het ministerie van VWS.

Jeugdzorgorganisaties zijn al bezig de hulp aan slachtoffers van loverboys te intensiveren waarbij zo onder meer met betere signalering en registratie gaan werken. Ook gemeenten zullen hierbij betrokken worden, omdat zij vanaf januari verantwoordelijk zijn voor de zorg aan de jeugd. 'Gemeenten zijn een belangrijke ketenpartner', aldus Azough. 'Door de transitie komt de zorg dichter bij de burger en krijgen we de kans om beter te focussen op preventie.

Dat kan er toe leiden dat deze – vaak – meisjes met ingewikkelde (multi)problematiek eerder gezien worden en dat erger wordt voorkomen. Wijkteams kunnen er ook voor zorgen dat specialistische hulp in een eerder stadium aangeboden wordt. Azough noemt het van groot belang dat gemeenten slachtoffers van loverboys zien als een groep waar ze verantwoordelijk voor zijn.

'De problematiek kan zich in het hele land voordoen. Het niet slechts een grote steden probleem. Gemeenten hebben dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en signalering en preventie is overal van belang. Door te sturen op preventie, zoals voorlichting, bewustwording en, programma's op scholen en tijdige hulp moet geprobeerd worden te voorkomen dat kwetsbare meisjes in handen van loverboys of mensenhandelaren vallen.

Ook moeten gemeenten aandacht hebben voor meisjes die een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld meisjes waarbij sprake is van intergenerationele problematiek en meisjes met een verleden van seksueel misbruik. Hiervoor moeten ze vanuit het lokale aanbod van jeugdhulp tijdige signalering en goede specialistische hulp mogelijk maken. Sommige gemeenten zijn al goed bezig, aldus Azough.

Zo is er in Rotterdam een zorgtafel ingericht. Politie, justitie, jeugdzorg, onderwijs én de gemeente zijn daarin partners. Er wordt informatie uitgewisseld en goed overlegd. Azough: 'Maar het belangrijkste daarbij is dat de verschillende instanties elkaar goed en snel kunnen vinden. Dat is cruciaal. Want snel optreden en handelen is echt nodig om erger te voorkomen.' Binnenlandsbestuur.nl 8-12-2014