Geweld in de relatie

Geweld tegen vrouwen door echtgenoten of partners is een veel voorkomend delict. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met eenzijdig geweld door de partner.

Het merendeel van alle geweldsdelicten vindt plaats in de huiselijke sfeer. Als gevolg van dit geweld worden jaarlijks enkele tientallen vrouwen gedood. Geweld in relaties lijkt een moeilijk op te lossen verschijnsel. Wanneer er eenmaal sprake is van structureel geweld is het moeilijk om het geweld tot een einde te brengen. Voor de vrouw zit er meestal niets anders op dan het verlaten van haar partner.

Echter, soms gaat het geweld zelfs dan nog door. Vrouwen zijn zelden in staat zonder de hulp van derden het geweld te stoppen. Vroegtijdige signalering en het inschakelen van hulp is daarom van groot belang om vrouwen te helpen hun situatie te doorbreken.

Waarom gaan vrouwen niet gewoon weg bij hun partner?

Als er sprake is van langdurig geweld is weggaan vaak de enige oplossing om het geweld te beëindigen. Toch blijkt telkens weer dat vrouwen om allerlei redenen niet weg kunnen.

Angst.

Een belangrijke reden waarom vrouwen bij hun partner blijven is de angst voor verdere escalatie. Als er eenmaal geweld heeft plaatsgevonden kan het dreigen met nieuw geweld er voor zorgen dat het slachtoffer permanent in angst verkeert. Ook dreigementen tegen derden werken effectief.

Veel mishandelde vrouwen vertellen dat hun partner dreigde de kinderen te doden of degenen te zullen vermoorden die de vrouw onderdak zouden verschaffen. De angst van vrouwen kan uiteindelijk een enorme omvang aannemen. Doordat het hen bovendien steeds weer niet lukt om het geweld te beëindigen wordt hun zelfbeeld sterk aangetast.

Normen en waarden, schaamte en schuld. Ook al zijn de opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen aan het verschuiven, nog steeds voelen vrouwen zich meer dan mannen verantwoordelijk voor de situatie thuis en voor een goed verloop van de relatie.

Als er wat mis gaat in de relatie zoekt de vrouw de schuld vooral bij zichzelf. Voor veel vrouwen vormt een goede relatie het belangrijkste doel in het leven. Als dat weg valt hebben zij niets meer. Tegelijkertijd schamen vrouwen zich voor het feit dat zij gefaald hebben. Door deze schaamte en schuldgevoelens zijn vrouwen meestal niet in staat om over hun ervaringen te praten.

Enkele andere psychische redenen om bij de dader te blijven:

 • verlatingsangst hebben
 • bang zijn voor het onbekende
 • een laag gevoel van eigenwaarde hebben.
 • lijden aan aangeleerde hulpeloosheid
 • van de dader houden.
 • lijden aan een trauma, dat hen niet in staat stelt om gebeurtenissen te herkennen of te herinneren.
 • de beperkingen en de controle die door de dader zijn uitgezet, hebben leren accepteren.

Praktische belemmeringen.

Vrouwen die hun partner moeten verlaten hebben veel te verliezen. Vaak zullen zij sterk in inkomen achteruit gaan of raken hun huis kwijt. Migrantenvrouwen verliezen vaak hun recht op verblijf in Nederland wanneer zij besluiten om bij hun partner weg te gaan. Zolang zij minder dan drie jaar in Nederland verblijven zijn zij voor hun verblijfsvergunning vaak afhankelijk van hun partner.

Maar niet alleen op materieel en financieel gebied zijn er concrete belemmeringen. Weggaan betekent een heel nieuw leven opbouwen, met nieuwe sociale contacten en een eigen identiteit.

Andere praktische redenen om bij de dader te blijven:

 • geen mogelijkheden hebben
 • dreigementen krijgen van zelfdoding of moord
 • geloven dat het rechtssysteem niet werkt.
 • geloven dat het gezin koste wat het kost bij elkaar moet blijven.
 • denken dat de kinderen zo beter af zijn.
 • steun van familie of vrienden ontberen
 • het bestaan van het geweld en de verwondingen minimaliseren.