Amnesty International in Nederland

amnestyJaarlijks zijn in Nederland zeker 200.000 vrouwen tussen de 20 en 60 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. In Blijf-van-mijn-lijfhuizen is ruim 60 procent van allochtone afkomst. In hoeverre speelt de ‘allochtone factor' een rol bij huiselijk geweld - en bij de aanpak hiervan?

Vrouwenmishandeling komt voor in alle lagen van de samenleving, maar mishandeling van vrouwen uit etnische minderheden vraagt extra aandacht. Uit recent onderzoek van Bureau Intomart blijkt dat huiselijk geweld onder allochtonen meer voorkomt: bij autochtonen gaat het om één op de vijf, terwijl bij allochtonen één op de vier vrouwen slachtoffer is van geweld in huiselijke kring.

Dat verschil heeft een reeks oorzaken: de afhankelijke verblijfsvergunning (een vrouw kan pas drie jaar na aankomst in Nederland zelfstandig een verblijfsvergunning krijgen), financiële afhankelijkheid van de partner, maatschappelijk isolement, onbekendheid met de Nederlandse wetten die vrouwenmishandeling verbieden en gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal.

Niettemin: allochtone vrouwen weten steeds vaker de weg te vinden naar Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Maar bij de aangifte van mishandeling - een heel klein percentage wordt daadwerkelijk gemeld - schiet de afhandeling door politie en justitie vaak tekort.

Criminoloog Yucel Yesilgoz, verbonden aan het Willem Pompe Instituut, denkt dat de politie allochtoon geweld gemakkelijker tolereert en daarmee dubbel discrimineert:

‘Aan de ene kant nemen politie en justitie de klachten van mishandelde allochtone vrouwen vaak niet serieus. Men meent dat het hoort bij de cultuur. De achterliggende gedachte is dan dat beschaving en respect voor mensenrechten iets is van het Westen. En dat geweld nu eenmaal hoort bij andere culturen. Aan de andere kant wil justitie een voorbeeld stellen. Zoals bij incidenten die door de media breed worden uitgemeten, bijvoorbeeld als allochtone mannen hun vrouwen vermoorden uit erewraak. Zij leggen zwaardere straffen op dan bij autochtone lotgenoten.'