Grooming

groomingGrooming is het benaderen van en contact leggen met kinderen door een pedofiel met als uiteindelijke doel het mogelijk maken van seksueel contact door de seksuele drempels en remmingen van het kind te verlagen.

De Nederlandse uitdrukking 'kinderlokker' komt hier dicht bij in de buurt, hoewel het niet precies hetzelfde is.

Ook bij seksueel misbruik binnen een gezin kan sprake zijn van een groomingproces, waarbij de dader de normale familierelatie stap voor stap 'ombuigt' tot een seksuele relatie.

Inleiding

Plegers van seksueel misbruik geven vaak te kennen dat het misbruik hen als het ware overkwam, dat het vanzelf gebeurde of groeide tussen het slachtoffer en de pleger.

Door dit taalgebruik wordt de schijn gewekt als zou de pleger feitelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het misbruik. De pleger profileert zich daarbij niet zelden als slachtoffer van de omstandigheden.

Lees meer...

Onderzoek Grooming

Uit onderzoek onder plegers blijkt inderdaad dat zij een geoefend oog hebben voor het detecteren van potentiële slachtoffers. Plegers hebben de voorkeur voor hun eigen kinderen en/of passieve, stille, problematische of eenzame kinderen uit andere gezinnen.

Lees meer...

Winnen van vertrouwen

Veel plegers van seksueel misbruik ondernemen stappen om een hechte vertrouwensrelatie op te bouwen met hun dochter, voordat zij overgaan tot het plegen van seksueel misbruik. Basisvertrouwen is voor een kind een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde verdere ontwikkelingsgang.

Lees meer...

Bevoorrechten van het kind

Veel plegers blijken hun slachtoffers een speciaal plekje binnen het gezin te geven. Zij behandelen het kind als hun favoriet, geven het kind het gevoel "speciaal" te zijn en kunnen daar in het uiterste geval zelfs hun eigen leven aan vast koppelen.

Lees meer...

Isoleren van het kind

Isolement volgt in de regel op het "speciaal maken" van het slachtoffer. Het kind wordt geïsoleerd van de moeder, van contacten met leeftijdgenoten en van verdere vertrouwenspersonen. Het kind ervaart als gevolg hiervan vaak een vervreemdingseffect ten aanzien van leeftijdsgenoten. Het kind raakt immers bij seksuele activiteiten betrokken, waar het, gezien haar ontwikkeling, nog niet aan toe is.

Lees meer...

Het bewerkstelligen van geheimhouding

Veel plegers geven aan dat zij het kind niet tot geheimhouding hebben gedwongen. Plegers zeggen soms zelfs dat zij het slachtoffer hebben verteld dat het niet hoeft te zwijgen of dat ze zelfs "toestemming" hebben gegeven om er over te praten. "Als je het aan mamma wilt vertellen, dan moet je dat maar doen".

Lees meer...

Stapsgewijs verder verleggen van grenzen

Seksueel misbruik is in de regel geen alles-of-niets proces. Zowel pleger als slachtoffer onderkennen bij reconstructie van het misbruik dat de pleger veelal stapsgewijs grenzen heeft verlegd. Het gaat daarbij om grensoverschrijdingen op allerlei gebied, die een wezenlijk bestanddeel van het grooming-proces vormen.

Lees meer...