Disclaimer

Deze website maakt op geen enkele wijze deel uit van de Overheid in zijn algemeenheid danwel politie of justitie.

 1. De beheerder/webmaster beoogt met deze website de toegang tot informatie over de relevante wetgeving alsmede de uitleg en praktische toepassing daarvan te verbeteren.
   
 2. De webmaster garandeert weliswaar niet dat de informatie bijgewerkt en juist is, maar streeft wel naar correctheid van de inhoud. Indien hij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal hij trachten deze ten spoedigste te verbeteren.
   
 3. Seksueelmisdrijf.nl reserveert ten aanzien van haar eigen site alle rechten. Niets uit deze website mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, op welke wijze dan ook, worden overgenomen, tot zich genomen, of vermenigvuldigd, hetzij gedrukt, hetzij via elektronische weg.

  Overname van artikelen kan eventueel worden toegestaan, na schriftelijke toestemming van de eigenaar en uitsluitend onder de, door de eigenaar aan te reiken, bronvermelding. Elke vorm van informatie welke ten behoeve van deze site wordt toegestuurd wordt gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Seksueelmisdrijf.nl zal deze informatie alleen voor deze site mogen gebruiken nadat de verzender hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
   
 4. Voor de in de website gebruikte wetgeving geldt dat uitsluitend wetgeving op www.wetten.nl rechtsgeldig is.
   
 5. De beheerder/webmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
   
 6. De beheerder/webmaster is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie alsmede de gevolgen van het gebruik van die informatie. De gebruiker dient zelf na te gaan of de informatie daadwerkelijk juist is.
   
 7. De webmaster neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die worden gemaakt bij de beantwoording van vragen. De vragen worden naar beste vermogen beantwoord. Indien noodzakelijk zullen antwoorden worden opgezocht in wetgeving. Er wordt geen garantie gegeven, dat het antwoord het meest juiste en uitgebreide zal zijn.
   
 8. De beheerder/webmaster kan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor op deze site verstrekte informatie, waarvan de informatie is overgenomen van externe websites.
   
 9. Op artikelen uit het gastenboek wordt door de webmaster niet gereageerd.
   
 10. Berichten die beledigend, bedreigend, discriminerend of anderszins kwetsend (kunnen) zijn voor anderen worden niet in het gastenboek geplaatst. Berichten met namen, (e-mail)adressen en of telefoonnummers worden niet geplaatst.
   
 11. Vragen worden alleen via e-mail beantwoord. Verzoeken om mee te werken aan schoolopgaven, werkstukken, presentaties etc. kunnen niet gehonoreerd worden.
   
 12. Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen zullen uw vragen en mijn antwoorden binnen een redelijke termijn na beëindiging van het mailcontact verwijderd worden.
   
 13. Via deze site zijn geen folders etc. te verkrijgen.
   
 14. De aangeboden informatie op deze website is :
  • uitsluitend informatief
  • niet meer dan een (beperkt) hulpmiddel om snel (richtinggevende) informatie te verkrijgen
  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden gericht
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig, bijgewerkt of juist geïnterpreteerd
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover de beheerder/webmaster geen zeggenschap heeft en waarvoor de beheerder/webmaster geen verantwoordelijkheid draagt
  • geen professioneel of rechtskundig advies. Voor specifiek, juist en volledig advies dienen burgers de reguliere politie te raadplegen.